19. Juni 2024
  Kontakt:
   

  Procedureadvokater 

  Vesterbrogade 32

  1620 København V


  Tlf.:  +45 33 43 70 00

  Fax: +45 33 43 70 01
  E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Nyheder - civilproces


Udvalgte nyheder fra den seneste periode inden for civilproces udarbejdet af Procedureadvokater i samarbejde med advokat Mette Højberg.

Nyheder:

Fra den 8. januar 2018 har man skulle bruge login til Danske Advokaters hjemmeside

Advokatsamfundet er i gang med at udarbejde en vejledning omkring de persondataretlige emner, som har særlig betydning for advokater. Advokatsamfundets arbejde med materialet til advokater er dog blevet forsinket, blandt andet fordi offentliggørelsen af en række vejledninger fra Datatilsynet afventes. Advokatsamfundets vejledning til advokater forventes klar primo marts 2018. Indtil videre kan vejledninger læses på Datatilsynets hjemmeside.

Advokatsamfundets Nyhedsbrev 1.

Lov om ægtefællers økonomiske forhold (ægtefælleloven) trådte i kraft den 1. januar 2018.

Afgørelser:

Højesteret: En overstyrmand, der havde arbejdet på et norsk indregistreret skib ud for Angolas kyst, var ikke berettiget til lempelse af dansk indkomstskat.

Højesteret: Højesteret skulle tage stilling til, om udlænding kunne straffes for at have overtrådt sin meldepligt 1183 gange i perioden fra slutningen af marts 2012 til slutningen af juni 2015.

Højesteret: En direktørs adfærd i et nu konkursramt selskab medførte konkurskarantæne.

Højesteret: Fortolkning af særregel om varsling af forhøjelse af skatteansættelse i anledning af strafbar skatteunddragelse.

Højesteret: Den tabende part i en forbudssag skulle dække den vindende parts udgifter til sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti.

Højesteret: Overskridelse af den naboretlige tålegrænse som følge af genskin fra sortglaserede tagsten.

Højesteret: Fordring mod eneanpartshaver var ikke forældet.

Højesteret: Ikke i strid med grundloven og Danmarks internationale forpligtelser, at personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålsloven, ikke kan stemme til folketingsvalg.

Sø- og Handelsretten: Aftalevilkår på bagsiden af Bill of Lading ansås for vedtaget mellem afsender og den kontraherende transportør, men da det ikke var godtgjort, at der i medfør af disse vilkår var grundlag for at statuere ansvarsfrihed eller begrænset ansvar, var den kontraherende transportør erstatningsansvarlig for skader på containergods transporteret fra Danmark til USA. Udførende transportør skulle friholde den kontraherende transportør.

Sø- og Handelsretten: Multi-Wing International var erstatningsansvarlig over for Enginemates for misligholdelse af eneforhandleraftale og tilsidesættelse af den loyalitetspligt, som påhvilede selskabet i parternes samarbejdsforhold.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 20.000 kr. for tilsidesættlese af god advokatskik ved ikke rettidigt at klage over overbehandling.

Advokatnævnet: Advokat som principal for advokatfuldmægtig pålagt bøde på 40.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved ikke inden for rimelig tid at have fremsendt relevant dokumentation til brug for forsikringsselskabs vurdering af sagen, herunder at klager selv flere gange måtte rykke herfor.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 40.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved at fremlægge tidligere forligstilbud uden modpartens samtykke.

Advokatnævnet: Advokat pålagt tillægsbøde på 20.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved at ikke at have afstemt klienttilsvar i overensstemmelse med reglerne i klientkontovedtægten.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 40.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved ikke at forholde sig til eller imødekomme klagers anmodning, samt sin håndtering og behandling af sagen, herunder ikke at fremsende supplerende indlæg til skifteretten. Salær på 12.500 kr. bortfaldet, da bistanden reelt var uden værdi for klienten.

Udgivelser:

Grundlæggende Skatteret 2018, af Henrik Dam, Henrik Gam, Jacob Graff Nielsen og Kjeld Hemmingsen

 
Sidste nyt

   
Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2023 uddelt til Anders Villads Nielsen, der har skrevet speciale om ankebegrænsningsregler s

Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2022 uddelt til Victoria, der har skrevet speciale om beskyttelsen af forretningshemmelighed
Der blev den 6. maj 2021 afholdt generalforsamling i Foreningen af Procedureadvokater. Generalforsamlingen blev som følge af Covid 19 afholdt skriftli