26. Maj 2024
  Kontakt:
   

  Procedureadvokater 

  Vesterbrogade 32

  1620 København V


  Tlf.:  +45 33 43 70 00

  Fax: +45 33 43 70 01
  E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Nyheder - civilproces


Udvalgte nyheder fra den seneste periode inden for civilproces udarbejdet af Procedureadvokater i samarbejde med advokat Mette Højberg.

Nyheder:

Lovforslag om implementering af direktiv om forretningshemmeligheder er sendt til udvalgsbehandling den 23. januar 2018. Lovforslaget implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder (2016/943/EU).

Civile sager anlægges nu digitalt i hele Danmark. I morgen den 2. februar overgår Højesteret til det nye digitale system. Når Højesteret overgår til digital behandling af civile sager, er minretssag.dk taget i brug i alle retter i Danmark.

Afgørelser:

Højesteret: Selskabets ejer og ledelse var erstatningsansvarlig for ubetalte sagsomkostninger til modparten.

Højesteret: Der var ikke indtrådt forældelse af en kommunes regreskrav vedrørende udbetalte sygedagpenge.

Højesteret: Flyselskab kunne fratrække kompensationsbeløb, der allerede var udbetalt af rejsearrangør, i den kompensation som flyselskabet skulle betale i anledning af flyforsinkelse.

Højesteret: Der var ikke grundlag for at gøre straffen for grov vold betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Højesteret: Engangsydelse fra pensionsordning var undtaget fra ligedeling på skifte. Pensionsindbetalinger, der oversteg sædvanlige arbejdsmarkedspensionsbidrag, var ikke undtaget fra ligedeling.

Sø- og Handelsretten: Morsø Jernstøberi A/S kunne efter endt samarbejde forbyde Morsø, Aalborg ApS at anvende Morsø i sit selskabsnavn.

Sø- og Handelsretten: Figurmærket ROOFTOP var ubestridt velkendt i EU, og efter bevisførelsen for Sø- og Handelsretten tillige kendt af en ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds i Danmark. Varemærket var herefter til hinder for registrering af det yngre figurmærke SUPER ROLL for samme varer efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

Sø- og Handelsretten: Der var ikke grundlag for at tilsidesætte Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse, hvorefter en europæisk patentansøgning ikke kan danne grundlag for en national afdelt patentansøgning (dissens).

Sø- og Handelsretten: Der blev ikke nedlagt forbud mod MLD ApS’ produktion, markedsføring og salg mv. af trawlskovle type 3 og type 5, idet disse ikke udgjorde ikke en krænkelse af en brugsmodelrettighed, der tilkom Volu Ventis ApS og P/F Vonin.

Sø- og Handelsretten: Ikke godtgjort medopfinderskab og dermed ej heller medejerskab til europæisk patentansøgning EP 2 423 125.

Advokatnævnet: Advokat frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre for tilsidesættlese af god advokatskik ved ikke at have tegnet ansvarsforsikring samt ikke at have stillet garanti.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 40.000 kr. for tilsidesættlese af god advokatskik ved at udfærdige et tillæg til en bodelingsoverenskomst, som blandt andet skulle underskrives af advokat modparten, uden at orientere modpartens advokat herom.

Udgivelser:

International Skatteret, af Aage Michelsen, Anja Svendgaard Dalgas og Anders Nørgaard LaursenSidste nyt

   
Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2023 uddelt til Anders Villads Nielsen, der har skrevet speciale om ankebegrænsningsregler s

Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2022 uddelt til Victoria, der har skrevet speciale om beskyttelsen af forretningshemmelighed
Der blev den 6. maj 2021 afholdt generalforsamling i Foreningen af Procedureadvokater. Generalforsamlingen blev som følge af Covid 19 afholdt skriftli